Huisregels

 • Wij verzoeken je om een handdoek mee te nemen bij elke training;
 • Draag kleding en schoeisel waar je gemakkelijk in kunt bewegen;
 • Je dient zelf toezicht te houden op je persoonlijke eigendommen. De directie van Gezond-Leven kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of diefstal van jouw eigendommen.

Training
Voor het aanmelden voor één van onze trainingen gebruik je het aanmeldformulier. Deze kun je downloaden van onze website of opvragen via het secretariaat. Wanneer je door de fysiotherapeut bent verwezen naar Gezond-Leven, dan krijgt je daar het aanmeldformulier en kun je deze samen invullen. Tijdens de intake met jouw trainer kunt je je vragen en doelstellingen bespreken.

Klachtenprocedure
Indien je een klacht hebt over je behandeling of mogelijk andere zaken die Gezond-Leven betreffen, dan kun je dit met jouw trainer bespreken of, indien door jou gewenst, met een van de andere trainers. Ook kun je je klacht telefonisch of per mail indienen bij ons secretariaat.

Ideeën
Wij zijn benieuwd hoe je onze dienstverlening ervaart en staan open voor verbeteringen. Heb je een suggestie dan kun je hiervoor terecht bij jouw trainer of ons secretariaat.

Fitnesscentrum
Indien nodig kun je gebruik maken van de fitnesstoestellen in de ruimte van het aangesloten fitnesscentrum. Tijdens gebruik van deze ruimte zijn de huisregels van het fitnesscentrum van toepassing.

Betalingsafspraken

 • Een afzegging dient telefonisch of per mail te worden doorgegeven voor aanvang van de training.
 • Indien er een machtiging voor automatische incasso is afgegeven zullen wij je berichten rond welke datum het factuurbedrag zal worden geïncasseerd;
 • Tenzij anders is overeengekomen dienen alle facturen binnen 14 dagen na dagtekening te zijn betaald;
 • Bezwaar dien je binnen 7 dagen na dagtekening schriftelijk aan ons kenbaar te maken.
 • In geval van vakantie of langdurige afwezigheid, kun je je abonnement tijdelijk stopzetten. Neem hiervoor contact op met je trainer of het secretariaat.

Privacy policy
Gezond-Leven hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Gezond-Leven houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy policy vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Gezond-Leven verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Gezond-Leven de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres.

Je persoonsgegevens worden door Gezond-Leven opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Gezond-Leven verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Gezond-Leven de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Je persoonsgegevens worden door Gezond-Leven opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Gezond-Leven bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.